پوریا رفیعی

Poorya Rafiee


متولد 1365

دکترای مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی محیط زیست

 سابقه تدریس از سال 1383

رزومه کامل در فایل پیوست

دانلود فایل رزومه
ورود به پنل