سمانه رسولی

Samaneh Rasouli


سمت کاری در موسسه:

کادر دفتر

 

تحصیلات:

مهندسی کشاورزی دانشگاه اراک

نام پدر: محمدرضا

متولد: ۱۳۶۷

سابقه کار در موسسه: ۶ سال

 

ورود به پنل